ประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   
 
     
หัวข้อประกาศ :   รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ขอสำเร็จการศึกษา)ภาคการศึกษาที่ 3/2563
     
ประกาศจากหน่วยงาน :   ทะเบียนนักศึกษา
     
ลงประกาศโดย :   นางสาวสิริวิมล กาญจนเชษฐพงศ์
     
ประกาศวันที่ :   30 June 2021
     
ข้อความประกาศ :  
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068