ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา2/2565 (สายครู) ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
2 กำหนดกาประเมินผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
3 กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 งานหลักสูตร อ่าน
4 กำหนดการจองรายวิชาเลือกเสรี นักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 งานหลักสูตร อ่าน
5 เปิดระบบการจองและยืนยันรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ งานหลักสูตร อ่าน
6 กำหนดการประเมินผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
7 รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต(ขอสำเร็จการศึกษา)ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
8 เปิดระบบจองวิชาสำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
9 เปิดระบบจองวิชาออนไลน์ภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่มีแผนการเรียน ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
10 เปิดระบบจองวิชาภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาสายครู ชั้นปีที่ 5 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068