ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
 
 หัวข้อประกาศหน่วยงานลงประกาศ 
1 แจ้งการรับเอกสารสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 งานทะเบียนเรียน อ่าน
2 (แจ้งนักศึกษา) ปฏิทินการศึกษา 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและสายครู ระดับคณะ อ่าน
3 (แจ้งนักศึกษา) ปฏิทินการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษโครงการ กศ.บป. ระดับคณะ อ่าน
4 กำหนดการประเมินผู้สอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
5 แจ้งกำหนดการรับเอกสารสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 มกราคม 2562 ทะเบียนนักศึกษา อ่าน
6 ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษาที่ 1/2560 สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สายครู) งานทะเบียนเรียน อ่าน
   
 

ขั้นตอนและวิธีการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์

 
     
1.   เข้าไปที่หน้าการจองวิชาเรียนเพื่อค้นหาตารางเรียนโดยใช้รหัสรายวิชาเพื่อค้นหาตารางเรียน
     
2.   เมื่อค้นหาแล้วจะปรากฎข้อมูลตารางเรียนที่เปิดสอนในเทอมและปีการศึกษานั้นให้ทำการ คลิก รหัสตารางเรียน
     
3.   เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดตารางเรียนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลหน่วยกิตว่าตรงกับแผนการเรียนหรือไม่แล้วเลือกกลุ่มวิชาที่เรียน
     
4.   คลิก ที่ปุ่มจองวิชาเรียนแล้วระบบจะตรวจสอบตารางเรียนว่าซ้ำกับรายการจองรายการอื่นหรือไม่
     
5.   นักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาและยกเลิกรายวิชาที่จองได้(ในกรณียังไม่ยืนยันการจอง)
     
6.   ตรวจสอบการจองรายวิชาก่อนการยืนยันการจอง ในกรณีที่ต้องการยกเลิกสามารถยกเลิกได้ 2 ครั้งต่อ 1 เทอม
     
7.   เมื่อจองรายวิชาเสร็จทุกรายการแล้วให้ไปยืนยันการจองที่ วิชาเรียนที่ลงทะเบียนจองแล้ว
     
8.   เมื่อยืนยันการจองรายวิชาเรียนแล้วให้ คลิก ที่ปุ่มพิมพ์เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าลงทะเบียน
     
9.   นำใบแจ้งยอดชำระไปชำระเงินที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี หรือ ธนาคารที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด
     
10.   การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับค่าลงทะเบียนแล้ว
     
   
   
ติดต่อสอบถาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-534068